Welkom by
NG Kerk Witank Suid

... maar ek en my huis, ons sal die HERE dien. Jos 24:15

WELKOM

BY

NG KERK WITBANK-SUID

Ons BESTANSDOEL IS om...

in afhanklikheid van God Drie-Enig

‘n gemeente na God se hart (wil) te wees

deur God se oë na die gemeente, mekaar, ons omgewing en die wêreld kyk;

te streef daarna om ‘n Geesvervulde

en biddende familie te wees, 

waar elkeen intiem is met God

en hul gawes gaan gebruik tot diens aan en opbou van mekaar en van die uitbreiding van God se koninkryk

WAT ONS DOEN

Our DROOM / VISIE is

Vloei en lewe Christus!

Waarheen is die gemeente met haar geloofslewe oppad? Ons glo ons geestelike einddoel help ons baie om ‘n sterk gevoel van rigting te hê. Hierdie duidelike sentrale doel gaan gepaard met rigting, betekenis en positiewe verwagtings.

Die kerk, en so ook die NG Kerk Witbank-Suid, is ’n missionale kerk wat altyd haar konteks in ag wil neem, wat haar bediening voortdurend in die lig van ‘n veranderende en dinamiese konteks wil herbedink. Die kerk, as God se mense, die liggaam van Christus en die tempel van die Heilige Gees, is dinamies en verander in die proses waar die kerk deelneem aan die sending van God.

Die vraag is natuurlik altyd: Beteken ’n vol programme van ’n gemeente noodwendig dat die gemeente besig is met die regte dinge? Is ons nog in lyn met God se wil vir hier en nou? Wat sien ons nie raak nie? Wat moet ons meer of minder doen? Wat moet ons ophou doen en wat moet ons vir die eerste keer begin doen? Deur hierdie prosesse het ‘n nuwe visie totstand gekom. Na aanleiding van die lewegewende rivier (Eseg 47:1-12) en die fontein van lewende water (Joh 4).

Waar lê die oorsprong van hierdie heil? Dit lê by die oorsprong in die heiligdom, God se woonplek -en dus by God self. Ons bely dat Jesus Christus die lewende water, God die Vader die oorsprong en die Heilige Gees die vernuwende krag is. Ons bid dat hierdie lewende water soos ‘n bruisende stroom deur ons gemeente sal vloei en wyd sal vertak om die gemeenskap en die wêreld te reinig, lewe te gee en hoop te bring.

Terug by Eseg 47. Hierdie visioen kom in ‘n tyd toe daar nood en moedeloosheid was en na herstel gesmag is. Soos Jes 33:20-22, is die profetiese beskrywing van Eseg 47 die herstel van Jerusalem ná die ballingskap tot woonplek van God en veilige vestig vir Israel. God herskep Jerusalem tot die plek van baie waters en groot rivier, wat dié deel ook ‘n visie vir die eindtyd maak. God alleen skenk oorvloed aan sy volk. Ons kan nie water skep of benut deur ons eie vermoë nie. Daarom wil dié visie ons wys op algehele vertroue in God alleen.

WIE IS ONS EN HOE WIL ONS WEES?

NG Kerk Witbank-Suid
Vloei en lewe CHRISTUS!

God se wil is dat elke kind van God meer soos Jesus sal word – ’n leefstyl van Jesus Christus leef.
Ons wil: “in alle opsigte groei na Christus toe”
(Ef 4:15);
Ons erken: “Wie beweer dat hy in Hom bly, behoort self ook te lewe soos Jesus gelewe het”

(1 Joh 2:6);

”want om te lewe, is vir my Christus”
(Filip 1:21).

Geloofsgroei is vir ons belangrik en wil graag saam met Paulus sê: “Ons word al meer verander om aan die beeld van Christus
gelyk te word” (2 Kor 3:18).

NG KERK WITBANK-SUID

VLOEI

Die VLOEI van die water bring ons by vyf vloei-waardes en 'n raamwerk skep waarbinne ons as gemeente kerk wil wees... is:

Ons is ‘n kerk wat glo in Jesus en wat lief is vir God en mense. Ons is passievol oor Jesus wat ons redder is. Ons het ‘n hart vir outentieke bediening wat ons help om passievol te lewe vir God deur ‘n beker wat oorvloei.

V - VERHOUDING

(Begrip, Respek, Aanvaarding, Vertroue, Openhartigheid)

L - LUISTER

(Kommunikasie: Selfopenbaring van betekenis en Terugvoer met begrip)

O - OMGEE

(Daar wees, Beskikbaar wees, Meeleef: hulp en bystand)

E - EENHEID

(Dieselfde droom, rigting, fokus en sinergisme)

I - INLIGTING

(Deursigtig wees en almal in die gemeente moet weet wat, wanneer, waar, wie en waarom dinge in die gemeente gebeur)

Dr Maans Van Zyl

Dominee van NG KERK Witbank-Suid

082 784 0884

Ds Robert Meintjies

Dominee van NG KERK Witbank-Suid

082 557 7145

Ons as gemeente voel geroep om spasies te skep waar lewensverandering kan plaasvind.

In ‘n wêreld waar jy voel alles verander voortdurend en dinge raak al meer onseker en elke dag het ‘n ekstra kwota druk, wil ons jou graag begelei na God se hart van liefde en omgee vir elke mens.

Daarom bied ons jou/julle die geleentheid om aan ʼn groep te behoort wat saam met God, vir mekaar en die wêreld kan omgee. Wanneer ons aan ʼn groep behoort, help dit ons nie net om te oorleef nie, maar ook om te floreer! Ons wil ‘n verskeidenheid bied wat groepe en geleenthede betref…en waar jy kan kom net soos jy is.

Bedienings

Eredienste

Eredienste

  • Eredienstye is 09:00 – tensy dit anders aangedui is (bv Kersfees en Goeie Vrydag 08:00).
  • Ons Kuier en drink tee/koffie gewoonlik gedurende Sondae in die skoolkwartale direk na die erediens.
  • Die eerste Sondag na ‘n skoolvakansie het ons gewoonlik ‘n Gemeentekuier wanneer ons direk na die erdiens ook iets te ete geniet.
Kinderbediening

Kinderbediening & TienerFokus

Jeugbediening gaan vir ons nie in die eerste plek oor nog programme nie, maar om met ons ouers hande te neem en saam die verantwoordelikheid te neem om ons kinders te begelei om Christus te ontdek

sending-2

Sending / Uitreik

Getuienis/Sending/Gestuurdheid is aan die hart van die kerk se doel. Sendingwerk is nie ʼn keuse nie! Van Jesus se eerste woorde is: “Kom en volg my as dissipel…”.

14

Gebedsbediening

Met hierdie bediening wil ons vir jou omgee. As jy seer, pyn of hartseer beleef en ervaar, wil ons jou nooi om vrylik na iemand kan gaan waar daar ‘n skouer is om op te huil en ‘n oor is wat sal luister

7

Geloofsgesin

Groei as geloofs- familie/gesin:  Een van ons diepste menslike behoeftes is om deel te wees en te behoort. In ‘n samelewing van heinings en haas leef ons geïsoleerd.

11

Groepe

Groei in ‘n groep: Wil jy graag jou geloofsreis met ander mense deel? Het jy ‘n behoefte om saam met ander gelowiges te kuier, Bybel te lees en te bid? Indien wel, is ‘n kleingroep dalk net die ding vir jou.

Belydenisklas

Bybel Kiosk

Hierdie projek vorm deel van die gemeente se werk wat daarop fokus Om Bybels versprei en Die Boodskap van die Verlossing in Jesus Christus te versprei in en rondom Witbank.

5

Spreekkamer Spasie

Die pastorale spreekkamer is ‘n plek waar stories van pyn, hartseer en ook vreugde gedeel en deurgewerk word.

3

Pastorale Versorging

Huisbesoek is vir ons gemeente belangrik. Dít is die plek waar ons mekaar in die huis beter leer ken. Verder is dit is vir ons in die gemeente belangrik om ons siek lidmate in die hospitaal en tuis te besoek. 

Wie is ONS

Ons DROOM/VISIE is: Vloei en lewe Christus!

Ons glo ons geestelike einddoel help ons baie om ‘n sterk gevoel van rigting te hê. Hierdie duidelike sentrale doel gaan gepaard met rigting, betekenis en positiewe verwagtings.

Die NG Kerk Witbank-Suid, is ’n missionale kerk wat aktief deelneem aan die sendingsopdrag van God. Die kerk, as God se mense, die liggaam van Christus en die tempel van die Heilige Gees, is dinamies en verander voortdurend

Ons gebed is dat die lewende water soos ‘n bruisende stroom deur ons gemeente sal vloei en wyd sal vertak om die gemeenskap en die wêreld te reinig, lewe te gee en hoop te bring. Die oorsprong van ons heil lê in die heiligdom, God se woonplek -en dus by God self. Ons bely dat Jesus Christus die lewende water, God die Vader die oorsprong en die Heilige Gees die vernuwende krag is.

Kom ons kyk mooi na ons gemeente se visie: Vloei en lewe CHRISTUS! Wat is in hierdie visie vervat?

God se wil is dat elke kind van God ’n leefstyl soortgelyk aan Jesus Christus sal uitleef. Ons lees: “in alle opsigte groei na Christus toe”(Ef 4:15); “Wie beweer dat hy in Hom bly, behoort self ook te lewe soos Jesus gelewe het”(1 Joh 2:6); ”want om te lewe, is vir my Christus”” (Filip 1:21); “Ons word al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word”(2 Kor 3:18b).

Ons wil as dissipels van Jesus deur die werk van die Heilige Gees soos Jesus leef. Vloei en lewe Christus het dimensies van BELIGGAMING/eilige Gees INKARNASIE VAN CHRISTUS. Die inkarnasie van God in Jesus Christus het onder meer die volgende vier dimensies:

·         Teenwoordigheid

·         Nabyheid

·         Weerloosheid

·         Verkondiging

Die inkarnasie (menswording) van God in Jesus Christus is ook ’n opdrag aan die kerk om soos Jesus Christus te wees, Jesus Christus se hande, voete, ore en oë in die gemeente en die wêreld te wees.

* Teenwoordigheid – Jesus Christus is die ewige God lewend teenwoordig in sy skepping. Dit beteken onder meer dat die kerk eerder na mense toe moet gaan as wat die kerk in die eerste instansie daarop gerig is om mense na die kerk(gebou) toe te bring. Christene se lewens is die boodskap! Dit onderstreep die belang van verhoudings met mense.

* Nabyheid – in Jesus Christus het God so naby aan ons gekom dat God toeganklik geword het. Hy het die skeiding verwyder en sy kinders word selfs as tempels van die Heilige Gees beskryf. Die kerk word nie net uitgedaag om teenwoordig te wees waar mense is nie, maar om dit op so ’n manier te doen dat mense dienend vir mekaar beskikbaar is. Nabyheid is om empatie te hê en om in die skoene van ander te staan en die situasie vanuit hulle perspektief te kan verstaan.

* Weerloosheid – Jesus Christus se vleeswording (Fil. 2:6 ev) beteken Hy het soos die nederigste van nederiges tussen ons kom woon. Hy keer alle vorme van mag om en wys dat weerlose diensbaarheid die krag het om die ganse wêreld te verander. Die normale magspolitiek werk nie in sending nie. Die antwoord lê eerder by nederigheid en diensbaarheid.

* Verkondiging – Jesus Christus se menswording is die Evangelie. Daardeur kondig Hy aan dat God se nuwe bedeling aangebreek het en daarom roep Hy mense op tot bekering en geloof. Goeie Nuus is nog steeds relevant en betekenisvol vir mense. ’n Inkarnasie-lewenstyl beteken juis dat gelowiges altyd gewillig sal wees om die Goeie Nuus met ander mense te deel.